Tag: conto artikel basa sunda

Komunitas Wikipedia Ngaraksa Basa Sunda

Wikimedia Indonesia gawé bareng jeung Pusat Studi Sunda ngagelar acara pangumuman jeung pamasrahan hadiah pikeun tilu urang pinunjul sayembara nulis artikel di Wikipédia. Wikimedia Indonesia (www.wikimedia.or.id) nyaéta pakumpulan (asosiasi) indepénden anu diadegkeun jeung didanaan sorangan ku sukarélawan Indonésia. Ieu asosiasi téh diadegkeun pikeun ngarojong upaya-upaya nyadiakeun jeung nyebarkeun matéri-matéri pangaweruh […]

Continue reading

Karinding Kawung Cirama Girang: Warisan Karuhun di Lembur Singkur

Ku Ilham Nurwansah (Dimuat dina majalah Cupumanik) Tatar Sunda mibanda dua rupa karinding numutkeun kana bahan dasarna, nya éta karinding awi jeung karinding anu dijieun tina palapah kawung. Hususna pikeun karinding kawung, anu dipaké pikeun bahanna téh ilaharna kawung saéran. Sanajan kiwari karinding awi leuwih populér ti batan karinding kawung, […]

Continue reading