Madenda Sari

Wanda:
Laras: madenda/sorog

Batutulis Gunung Salak
tanjakan émpang keur ceurik
pikir sedih milu sungkan
ari ras ku nasib diri
paripaos tilil putih
teu kalis ku huleng jentul

Peuteuy leuweung kandel cangkang,
asa ka watir teuing
Rebab jangkung,
nalangsa duméh paanggang

#

Horéng kitu sugri nu kumelit
nu lumampah ti saampar jagat
butuh ku Gusti Yang Manon

Pada nyuhunkeun tulung
Siang wengi mugi dijaring
diraksa salamina
teu petot menekung

Pada éar maridangdam
Sumambatna mugia hasil ngajadi
maksad téh tinekanan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *