Buku Pangajaran: Rancagé Diajar Basa Sunda

Rancagé Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X, XI, XII

Rancagé Diajar Basa Sunda téh buku wedalan penerbit Dunia Pustaka Jaya, dumasar kana Kurikulum 2013 Révisi 2017 pikeun taun pangajaran 2017-2018. Sakabéhna aya 12 jilid, nu ngawengku 6 jilid pikeun murid SD/MI, 3 jilid pikeun SMP/MTs., jeung 3 jilid deui pikeun SMA/SMK/MA/MAK.

Ari kuring, ilubiung nulis matéri pikeun buku SMA, ti kelas X (sapuluh), XI (sawelas), jeung XII (duawelas). Nulisna téh babarengan jeung Dian Héndrayana, Ari Andriansyah, Ai Rohmawati, Puspita Widyamulia, jeung Rani Rabiussani.

Sakabéh jilid buku Rancagé Diajar Basa Sunda réréongan disusun ku Tim Bakti Guru Rancagé anu ditaratas ku penerbit Dunia Pustaka Jaya. Ieu tim ngusahakeun nyusun buku anu luyu jeung kabutuhan pangajaran basa Sunda di sakola mangsa kiwari, boh pikeun murid boh pikeun guruna.

Tim Bakti Guru Rancagé nyieun rarancang pangajaran anu leuwih museur kana tujuan dasar sangkan barudak parigel maca, nulis, jeung ngaregepkeun basa Sunda. Lian ti kamahéran ngagunakeun basa Sunda, ieu buku ngamuat pangaweruh sastra, budaya, katut paélmuan nu leuwih jembar.

Tim Bakti Guru gé geus narékahan sangkan ungkara basa Sunda dina ieu buku téh teu hésé teuing, boh keur guru, boh keur siswa. Éta tarékah téh, dina prak-prakanana ngawengku:

  1. Kekecapan diluyukeun jeung kelumrahan katut psikologi barudak. Lumrah hartina gampang kaharti, tilikan psikologi hartina diluyukeun jeung umur katut tingkatan kelas;
  2. Eusi carita atawa carita satékah polah bakal pikaresepeun macana, dipiharep jadi eunteung jeung picontoeun barudak;
  3. Ti pangajaran ka pangajaran, aya perkara nu nganteng sangkan eusi buku téh karasa gumulung sanajan pedaranana béda-béda;
  4. Nyingkahan kalimah sumélér nu matak bingung nu maca sarta diganti ku kalimah nu leuwih basajan.

Pikeun ngajembaran rupaning pedaran, ieu buku diémbohan ku CD/DVD. Eusina, lian ti matéri nu ngarojong kana pangajaran, dilengkepan deuih ku kamus katut multimedia. Rancagé Diajar Basa Sunda ditataharkeun pikeun nyumponan pangajaran nu nyaluyukeun jeung kemekaran jaman, dalit jeung téknologi informasi, ku cara nnyayagikeun rambatloka (website) nu bisa diaksés ku saha waé nu ngagunakeun ieu buku.

Rancagé Diajar Basa Sunda Jilid X-XII geus ditetepkeun minangka Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah dumasar kana Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 425.2/2539-SET DISDIK tahun 2017 Tentang; Daftar Buku Pelajaran Muatan Lokal Mata Pelajaran Bahasa Sunda jenjang SD/MI, SMP/MTs., dan SMA/SMK/MA/MAK Berdasarkan Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017.

Upama peryogi ieu buku, mangga tingali waé katalogna dina blog http://duniapustakajaya.blogspot.co.id.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *